Organisatie

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een juridische vorm van een stichting en wordt bestuurd door een bestuur. Binnen het fonds bepaalt het bestuur als hoogste orgaan het beleid. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op het fonds en de daarmee verbonden (uitvoerings)handelingen.

Commissie Beleggingszaken

De Commissie Beleggingszaken, die door externe adviseurs wordt ondersteund, bereidt beleggings- en investeringsbeslissingen voor het bestuur voor, monitort de implementatie van beleggings- en investeringsbesluiten en vergroot de pensioenfonds specifieke bestuurlijke aandacht voor beleggen met focus op countervailing power ten opzichte van de vermogensbeheerder.

ALM-commissie

De ALM-commissie doet onderzoek naar de ontwikkeling van beleggingen en verplichtingen op lange termijn van het pensioenfonds en adviseert het bestuur over balans- en risicomanagement.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie adviseert het bestuur over het te voeren communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Binnen de door het bestuur gestelde kaders geeft de communicatiecommissie namens het bestuur goedkeuring aan concrete communicatie-uitingen en activiteiten.

Commissie Pensioenzaken Cabinepersoneel

De Commissie Pensioenzaken Cabinepersoneel heeft als taken de behandeling van bijzondere (individuele) gevallen, waarin het reglement niet eenduidig kan worden toegepast, bezwaarschriften of geschillen en het voorbereiden van reglementswijzigingen.

Verantwoordingsorgaan

Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werknemers, de pensioengerechtigden en KLM. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het in het voorgaande jaar door het bestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur verder over onder andere de inrichting van het interne toezicht, het communicatiebeleid en eventuele beloningsregelingen van het bestuur.

Intern toezicht

Het intern toezicht bij het fonds wordt uitgevoerd door een zogeheten raad van toezicht. De raad van toezicht, die uit drie onafhankelijke deskundigen bestaat, houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht ziet onder meer toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde.

De bevindingen van de raad van toezicht worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

Deelnemersevenement

Het pensioenfonds kent een jaarlijks evenement van het bestuur met de deelnemers: Cabine Pensioenplein. Tijdens dit deelnemersevenement komen de financiële positie van het pensioenfonds, het jaarverslag en eventuele actuele onderwerpen aan de orde. Klik hier voor meer informatie  over Cabine Pensioenplein 2019.

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoering van de taken van het Pensioenfonds is uitbesteed aan Blue Sky Group. Deze uitvoeringsorganisatie handelt op basis van duidelijke mandaten en een marktconform service level agreement. Het pensioenfonds is mede-aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie.