Organisatie

Het bestuur

Het pensioenfonds heeft een juridische vorm van een stichting en wordt bestuurd door een bestuur. Binnen het fonds bepaalt het bestuur als hoogste orgaan het beleid. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten die betrekking hebben op het fonds en de daarmee verbonden (uitvoerings)handelingen.

Beleggingsadviescommissie

Het bestuur wordt bij zijn beleidsbepaling voor beleggingen geadviseerd door een Beleggingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit externe deskundigen. Leden van het bestuur nemen als toehoorders deel aan de vergaderingen van de Beleggingsadviescommissie.

Audit Committee

Het Pensioenfonds heeft een Audit Committee, dat de beheersmaatregelen in opzet en werking beoordeelt, alsmede onderzoek en beleidsontwikkeling verricht op het terrein van de interne beheersing van het fonds.

ALM-commissie

De ALM-commissie doet onderzoek naar de ontwikkeling van beleggingen en verplichtingen op lange termijn van het pensioenfonds en adviseert het bestuur over balans- en risicomanagement.

Risk & Controlcommissie

De Risk & Controlcommissie is in het leven geroepen voor de ontwikkeling van de risicostrategie en de uitvoering van het integrale risicomanagement van het pensioenfonds.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie adviseert het bestuur over het te voeren communicatiebeleid en de uitvoering daarvan. Binnen de door het bestuur gestelde kaders geeft de communicatiecommissie namens het bestuur goedkeuring aan concrete communicatie-uitingen en activiteiten.

Commissie Pensioenzaken Cabinepersoneel

De Commissie Pensioenzaken Cabinepersoneel heeft als taken de behandeling van bijzondere (individuele) gevallen, waarin het reglement niet eenduidig kan worden toegepast, bezwaarschriften of geschillen en het voorbereiden van reglementswijzigingen.

Verantwoordingsorgaan

Het fonds heeft een verantwoordingsorgaan, waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers, pensioengerechtigden en KLM. Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een oordeel over het in het voorgaande jaar door het bestuur gevoerde beleid en de uitvoering daarvan. Dit oordeel wordt opgenomen in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur verder over onder andere de inrichting van het interne toezicht, het communicatiebeleid en eventuele beloningsregelingen van het bestuur.

Intern toezicht

Het fonds heeft ook voorzien in intern toezicht op het bestuur. Dit interne toezicht wordt uitgevoerd door een zogenoemde visitatiecommissie, die bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen. De visitatiecommissie onderzoekt periodiek de bestuurlijke processen en procedures, de wijze van aansturing van het fonds door het bestuur en de beheersing van de lange termijnrisico’s van het fonds door het bestuur. De bevindingen van de visitatiecommissie worden opgenomen in het jaarverslag van het fonds.

In 2019 wordt de visitatiecommissie vervangen door een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft meer wettelijke bevoegdheden dan de visitatiecommissie.

Deelnemersevenement

Het pensioenfonds kent een jaarlijks evenement van het bestuur met de deelnemers: Cabine Pensioenplein. Tijdens dit deelnemersevenement komen de financiële positie van het pensioenfonds, het jaarverslag en eventuele actuele onderwerpen aan de orde.

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoering van de taken van het Pensioenfonds is uitbesteed aan Blue Sky Group. Deze uitvoeringsorganisatie handelt op basis van duidelijke mandaten en een marktconform service level agreement. Het pensioenfonds is mede-aandeelhouder van de uitvoeringsorganisatie.