Pensioen

Welkom bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever KLM/KLC. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Het Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl en onder MijnKLMPensioen.

 

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Het Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. Als u op een icoon klikt, komt u in laag 2. Daar vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot kunt u per laag doorklikken naar laag 3, bestaande uit juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 1, 2 en 3 ook opvragen bij onze afdeling Pensioenservice via pensioenservice@klmcabinefonds.nl.

 

Let op: u bekijkt hier het Pensioen 1-2-3 van de eindloonregeling (Pensioenreglement 2008A).

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? (eindloonregeling)

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 60 jaar wordt.

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever KLM/KLC neemt u deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 60 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

U kunt het ouderdomspensioen vóór uw 60e laten ingaan, maar niet eerder dan op uw 50e. U krijgt dan natuurlijk wel een lagere pensioenuitkering. U kunt uw pensioen ook uitstellen, tot uiterlijk de dag waarop u AOW gaat ontvangen. Dan wordt uw pensioen hoger.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 60e maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling waaraan u deelneemt is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenuitvoerder houdt namelijk al rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks 1,20% aan ouderdomspensioen op.

Rekenvoorbeeld
Stel: u verdient € 25.000,- in een bepaald jaar. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw netto pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt in dat jaar 1,20% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000,-. Dat is € 120,- in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

Laag 3: fondsdocumenten

Komt u te overlijden tijdens uw dienstverband met KLM/KLC? Dan krijgt uw partner partnerpensioen, tenzij u en uw partner gezamenlijk hebben aangegeven dit niet (langer) te willen verzekeren. Uw kinderen krijgen wezenpensioen. Na uw pensionering, uitdiensttreding of scheiding zetten wij automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in een pensioen voor uw (ex-)partner.

Partner- en wezenpensioen

Zolang u bij KLM/KLC werkt en daardoor deelneemt bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, is er voor uw partner standaard een facultatief partnerpensioen en Anw-hiaatpensioen verzekerd. Dit is het geval als u:

 • getrouwd bent,
 • een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
 • of een door KLM/KLC erkend samenlevingsverband hebt.

Voor uw kinderen is er standaard wezenpensioen verzekerd. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot de 18e verjaardag van het kind. Als uw kind een voltijdse opleiding volgt, wordt de uitkering tot uiterlijk zijn/haar 27e voortgezet. U kunt hierover meer lezen bij Pensioen voor partner en kinderen en in het pensioenreglement van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: op het moment dat u niet meer in dienst bent bij KLM/KLC zet het pensioenfonds standaard een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderomspensioen dan lager wordt. Uw partner krijgt een pensioen uitbetaald van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel als u overlijdt nadat u met pensioen of uit dienst bent gegaan. U kunt hiervan afzien. Dan is er voor uw partner geen partnerpensioen na uw uitdiensttreding.

Wettelijke ANW-regeling
Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of één of meerdere minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Laag 3: fondsdocumenten

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, zonder dat u hiervoor betaalt. Daarnaast ontvangt u een arbeidsongeschiktheidspensioen als u een UWV-uitkering ontvangt.

Premievrije voortzetting van uw pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u Arbeidsongeschiktheid.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.

Pensioenreglement

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk het pensioenreglement of vraag het bij ons op.

Laag 3: fondsdocumenten

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? (eindloonregeling)

Gaat u uit dienst, scheiden of met (deeltijd)pensioen? Dan zetten wij standaard een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Daarmee krijgt uw partner als u komt te overlijden een partnerpensioen.

Als u afziet van de omzetting, dan is er voor uw partner geen partnerpensioen na uw uitdiensttreding.

Als u overlijdt terwijl u niet meer in dienst bent, is er geen partnerpensioen

In deze pensioenregeling is alleen vrijwillig partnerpensioen verzekerd zolang u bij KLM/KLC werkt en deelnemer bent bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Dit betekent dat er geen vrijwillig partnerpensioen voor uw partner is vanaf het moment dat u uit dienst gaat bij KLM/KLC.

Als u een partner hebt en u gaat uit dienst bij KLM/KLC, dan is het dus belangrijk dat u en uw partner nagaan of het nodig is om zelf iets te regelen voor die situatie. Standaard wordt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen omgezet naar een partnerpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen lager wordt én dat u naast uw ouderdomspensioen dan ook over een partnerpensioen beschikt. U kunt ook zelf een verzekering afsluiten. Kijk ook hieronder bij 'Welke keuzes hebt u zelf?’.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe bouwt u pensioen op? (eindloonregeling)

U kunt op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM/KLC. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd.
De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.

Let op: heeft u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Op het UPO staan het ouderdomspensioen dat u nu heeft opgebouwd én het pensioen op uw 60e als u tot dat moment bij het pensioenfonds blijft opbouwen. Op het UPO vindt u ook gegevens van het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Kijk ook op Mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vindt u een overzicht van al het pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw werkgever(s).

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via KLM/KLC. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. U kunt ook vrijwillig extra pensioen opbouwen bij KLM/KLC in de vorm van Netto Aanvullend Pensioen (NAP).

Laag 3: fondsdocumenten
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt is gebaseerd op het salaris dat u aan het eind van uw loopbaan verdient. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een eindloonregeling. 
 
De uiteindelijke hoogte van uw pensioen is onzeker, omdat de pensioenregeling gefinancierd wordt op basis van CDC. CDC is de afkorting van Collective Defined Contribution (collectieve beschikbare premieregeling).

U bouwt pensioen op in een eindloonregeling

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. Uw pensioenfonds houdt namelijk rekening met de AOW die u van de overheid ontvangt als u met pensioen gaat. Het deel van uw loon waarover uw geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over uw salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks een deel pensioen op. Het totale pensioen dat u opbouwt is gebaseerd op het salaris dat u verdient aan het eind van uw loopbaan. Vanaf uw 60ste ontvangt u dit pensioenbedrag elke maand, zo lang u leeft. Dit heet een eindloonregeling.

Laag 3: fondsdocumenten
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele salaris. Over € 14.850,- bouwt u in 2017 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. 
 
Let op: in een CDC-regeling streven we naar een pensioenopbouw van 1,2% per jaar. Daarbij staat de premie die de werkgever betaalt vast. Als deze vaste premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2017 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,2%.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouwt u pensioen op over een deel van het salaris dat u in dat jaar hebt verdiend. Het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’. Over het salaris minus de franchise bouwt u jaarlijks  ouderdomspensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,2%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2017 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,2%.
 
Rekenvoorbeeld
Stel, u werkt 30 jaar voor KLM en verdient in het laatste jaar voor uw pensionering € 25.000,-. De franchise in dat jaar is € 15.000,-. Uw pensioengrondslag is dan € 10.000,-. U bouwt dan 1,20% ouderdomspensioen op over € 10.000,- gedurende 30 jaar. Dat is € 3.600,-. Dit ontvangt u dan bij pensionering plus nog de eventuele indexatie.
Laag 3: fondsdocumenten

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij ons pensioenfonds betalen u en uw werkgever samen de premie voor uw pensioen. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

U en uw werkgever betalen beiden voor uw pensioen

U en uw werkgever betalen iedere maand pensioenpremie voor het ouderdomspensioen. U betaalt 5% van de premie en uw werkgever betaalt 95%.

In feite is de premie de prijs van uw pensioen. In 2017 is de premie die u betaalt 1,2% van de pensioengrondslag exclusief de deelnemersbijdragecompensatie. Als u deelneemt aan het Facultatief Partnerpensioen betaalt u daarvoor 1,6% van de pensioengrondslag exclusief de deelnemersbijdragecompensatie. De premie voor het eventuele Anw-hiaatpensioen bedraagt € 20,00 per maand in 2017.

KLM/KLC betaalt de pensioenpremie aan Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Uw deel van de pensioenpremie houdt KLM/KLC maandelijks in op uw salaris. Het exacte bedrag staat op uw loonstrook. De premie die de werkgever betaalt staat niet op uw loonstrook.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke keuzes hebt u zelf? (eindloonregeling)

Verandert u van werkgever? Dan kunt u uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardeoverdracht

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder. Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en wordt het vanaf uw 60e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Bekijk dan de Pensioenvergelijker.

Pensioenregelingen vergelijken

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de Pensioenvergelijker.

Laag 3: fondsdocumenten
Wilt u extra pensioen opbouwen? Dat kan via de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP).

Extra pensioen opbouwen

Bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is het mogelijk om vrijwillig extra pensioen op te bouwen in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). De premie voor de NAP wordt via uw werkgever op uw netto salaris ingehouden. Dit heeft tot gevolg dat u geen belasting meer hoeft te betalen als de NAP tot uitkering komt bij uw pensionering.

Uw werkgever draagt de premie af aan het pensioenfonds. De hoogte van de premie kunt u zelf kiezen. De premie varieert vanaf 1 januari 2018 tussen de 1% van de NAP-grondslag tot 100% van uw nettosalaris.

U kunt kiezen voor de overlijdensuitkering NAP. Dit betekent dat  de waarde van uw opgebouwde NAP na uw overlijden vóór uw pensionering ten gunste komt van uw erfgenamen. U moet dit wel zelf melden aan het pensioenfonds met het Toestemmingsformulier Overljidensuitkering NAP.

Bij Alles over NAP vindt u meer informatie en veelgestelde vragen.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op uw pensioendatum en als u uit dienst gaat.

Ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen

Als u met (deeltijd-)pensioen gaat, eerder KLM/KLC verlaat of gaat scheiden kunt u een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen voor uw partner. U krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar uw partner krijgt dan wel een pensioen van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel als u komt te overlijden.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om wel of niet te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt. Maakt u geen keuze, dan wordt er standaard een partnerpensioen gereserveerd als u een partner hebt, in de verhouding 100:70.

Meer informatie over het ruilen van pensioen is te vinden in het pensioenreglement. Raadpleeg ook de pensioenplanner in MijnKLMPensioen voor de bedragen van het pensioen na het ruilen.

Laag 3: fondsdocumenten

De pensioenleeftijd bij ons pensioenfonds is 60 jaar. Wilt u eerder of later met pensioen, of deeltijdpensioen opnemen? Dan moet u dit zes maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De standaard pensioenleeftijd in Nederland is 67 jaar. In de pensioenregeling van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is de pensioenleeftijd 60 jaar. In plaats van met pensioen te gaan op uw 60e kunt u er voor kiezen om langer door te werken, uiterlijk tot uw AOW-leeftijd. Als u dat wilt en KLM/KLC stemt in met verlenging van uw dienstverband, kan het uitbetalen van het ouderdomspensioen worden uitgesteld totdat u echt met pensioen gaat. Als u later met pensioen gaat, wordt uw opgebouwde ouderdomspensioen verhoogd. Kijk voor meer informatie over de verhoging van uw opgebouwde pensioen op MijnKLMPensioen. Daarnaast wordt de pensioenopbouw voortgezet als u doorwerkt.

U kunt er ook voor kiezen om uw pensioen eerder in te laten gaan dan op uw 60e (op z’n vroegst op uw 50e). U kunt ook kiezen voor deeltijdpensioen. Beide keuzes betekenen dat uw ouderdomspensioen lager wordt. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het ouderdomspensioen wordt verlaagd. U moet er ook rekening mee houden dat de AOW later ingaat dan uw vervroegde pensioen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om te zien wanneer uw AOW ingaat.

Als u eerder of later met pensioen wilt, moet u dit een half jaar voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Wilt u beginnen met eerst een hoger pensioen of juist een lager pensioen? Dat kunt u bepalen op uw pensioendatum.

Beginnen met een hoger of lager pensioen

U kunt op de pensioendatum de keuze maken om eerst – tot uw AOW-leeftijd – een hoger ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna levenslang een lager ouderdomspensioen. 

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u hier eenmaal voor gekozen hebt kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

U kunt ook de keuze maken om eerst een lager ouderdomspensioen te ontvangen, en daarna een hoger ouderdomspensioen. 

Laag 3: fondsdocumenten

U kunt twee vrijwillige verzekeringen afsluiten, waarmee u extra partnerpensioen verzekert. Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden.

Vrijwillige verzekeringen voor uw partner afsluiten

U kunt met de volgende twee vrijwillige verzekeringen extra pensioen voor uw partner verzekeren:

Hiermee krijgt uw partner extra inkomen als u komt te overlijden. U betaalt voor beide verzekeringen een extra premie. Ze staan standaard aan als uw partner bij het pensioenfonds bekend is. U kunt uw partner ook afmelden. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan.

Laag 3: fondsdocumenten

Hoe zeker is uw pensioen? (eindloonregeling)

De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
 • Bekijk voor meer informatie onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Welke risico's zijn er?

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens tachtig jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort.

Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend.

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Er zijn meer risico’s waar Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel moet die risico’s dis letterlijk ‘managen’. Meer informatie over het risicomanagement van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel vindt u bij Risicomanagement en in het jaarverslag.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Dit is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Kijk voor meer informatie op de website bij financiële situatie van het pensioenfonds.

Laag 3: fondsdocumenten

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen bij KLM/KLC. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor actieve deelnemers zo geïndexeerd:

  Indexatie Stijging vd KLM/KLC-lonen
1 januari 2017 0,00% 0,00%
1 januari 2016 0,00% 0,00%
1 januari 2015 0,11% 0,00%

 

Welvaartsvast pensioen

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2017 iets minder kopen dan in 2016. Dat heet ‘inflatie’. Vanwege de inflatie probeert Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel uw opgebouwde pensioen jaarlijks te indexeren. Dat wil zeggen dat het opgebouwde pensioen jaarlijks wordt verhoogd aan de hand van de stijging van de KLM/KLC-lonen (algemene loonronde). Wij noemen dit een welvaartsvast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen te verhogen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel niet of niet volledig kan indexeren. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden geïndexeerd om koopkracht te herstellen (dit noemen we inhaalindexatie).

De afgelopen jaren heeft Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel de pensioenen als volgt geïndexeerd*:

  Indexatie Stijging van de KLM/KLC-lonen
1 januari 2017 0.00% 0.00%
1 januari 2016 0,00% 0,00%
1 januari 2015 0,11% 0,00%
1 januari 2014 0,00% 0,00%
1 januari 2013 0,00% 3,03%
1 januari 2012 0,00% 0,00%
1 januari 2011 0,00% 0,00%
1 januari 2010 1,25% 1,25%
1 januari 2009 3,02% 3,02%
1 januari 2008 3,53% 3,53%

*De cijfers over stijging van de lonen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS.

Het pensioen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers wordt met andere regels verhoogd. Bekijk de informatie die voor u geldt:
Pensioen van huidige pensioenregeling (reglement 2008)
Pensioen van oude pensioenregeling (oudere reglementen)

Kijk voor meer informatie op de website bij indexatie en korten en de verwachting voor de toekomst.

Laag 3: fondsdocumenten

Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet of gedeeltelijk met de stijging van de lonen/prijzen mee.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Als er een tekort is

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel ondanks alle aanvullende maatregelen niet voldoende financiële middelen heeft om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets veranderen.

Daarvoor is er in 2015 een zogenoemd herstelplan opgesteld. In een herstelplan heeft het pensioenfonds zorgvuldig afgewogen wat de beste oplossing is om uiterlijk eind 2026 de vereiste dekkingsgraad te bereiken. Belangrijkste maatregel is de pensioenen niet of niet helemaal te verhogen (indexeren) met de prijsstijging gedurende deze periode. Het herstel kan sneller dan verwacht plaatsvinden, maar ook langzamer. In dat laatste geval kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het langer uitblijven van indexatie of in het uiterste geval een verlaging van de pensioenen.

Kijk voor meer informatie op de website bij indexatie en korten en de verwachting voor de toekomst.

Laag 3: fondsdocumenten

Welke kosten maken wij? (eindloonregeling)

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Onze kosten

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen de kosten voor de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken en verzenden van dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht.

Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost geld. Wij betalen bijvoorbeeld andere partijen om het vermogen te beleggen. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

Bij Kosten en in het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Laag 3: fondsdocumenten

Wanneer moet u in actie komen? (eindloonregeling)

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u verandert van pensioenuitvoerder

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht. Dat doet u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Laat u hier vooraf goed over informeren. Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder andere af van de financiële situatie van uw huidige en van uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, dan blijft uw pensioen staan bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en wordt het vanaf uw 60e aan u uitbetaald. U betaalt geen premie meer aan Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel en gaat verder met pensioen opbouwen in de regeling van uw nieuwe werkgever.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u arbeidsongeschikt wordt.

Als u arbeidsongeschikt wordt

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar voor betaalt. Ook hebt u recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet daarbij goed kijken of uw partner bij uw overlijden recht heeft op partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Om uw partner daarvoor in aanmerking te laten komen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld een notarieel samenlevingscontract hebben. Een kopie van dat contract moet door KLM/KLC worden opgestuurd naar het pensioenfonds. Meer informatie hierover leest u bij Pensioen voor partner en kinderen als u in dienst bent.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt

Gevolgen voor het ouderdomspensioen

Uw ex-partner heeft recht op uitbetaling van de helft van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. U kunt met uw ex-partner hierover afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat het pensioenfonds de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen uitkeert, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar het pensioenfonds op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken door het Formulier Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen plus - in geval van afwijkende afspraken - een kopie van het scheidingsconvenant naar het pensioenfonds te sturen. Bent u langer dan twee jaar geleden gescheiden? Zorg er dan voor dat u beiden het formulier ondertekent. 

Let op: het recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor samenlevingsovereenkomsten.

Gevolgen voor het partnerpensioen

Uw ex-partner heeft ook recht op een bijzonder partnerpensioen, namelijk 70% van het ouderdomspensioen dat u opbouwde tot de (echt)scheidingsdatum. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u het pensioenfonds wel informeren.
Let op: ook ongehuwd samenwonenden – mits het samenlevingsverband door KLM/KLC erkend is – hebben recht op het partnerpensioen van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Kijk voor meer informatie bij Uit elkaar.

Laag 3: fondsdocumenten

Bij deeltijd werken of non-activiteit.

Bij deeltijd werken of non-activiteit

Als u er zelf voor kiest tijdelijk minder of helemaal niet te werken, bouwt u minder pensioen op. U kunt dit op eigen initiatief en kosten aanvullen.

Gaat u met non-activiteit en duurt deze periode maximaal een maand? Dan worden uw pensioenopbouw en eventuele risicoverzekeringen voortgezet tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan een maand? Dan kunt u de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals die normaal door u en KLM/KLC samen worden betaald. Kijk voor meer informatie bij Deeltijd en non-activiteit.

Laag 3: fondsdocumenten

Als u verhuist naar het buitenland.

Als u verhuist naar het buitenland

Meld dit aan het pensioenfonds en bespreek wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel daarover informeren.

 

Laag 3: fondsdocumenten

Als u werkloos wordt.

Als u werkloos wordt

Als u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt automatisch door het UWV.

Laag 3: fondsdocumenten

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Mijnpensioenoverzicht.nl

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u hebt opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Laag 3: fondsdocumenten

Hebt u vragen? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact op met Pensioenservice.

Als u vragen hebt

Voor alle vragen over uw pensioenregeling kunt u bellen met Pensioenservice, te bereiken op 020 426 62 30. U kunt ook mailen met pensioenservice@klmcabinefonds.nl. Bij Contact ziet u alle contactgegevens bij elkaar.

Laag 3: fondsdocumenten