Vragen over de NAP

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? 
Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.
 1. Wat is NAP?                                                                                                                                              

 2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

 3. Wanneer kies ik voor de NAP? Wat is het verschil met een beleggingsrekening?

 4. Wat is het rendement in de NAP-regeling? Is dit vergelijkbaar met een beleggingsrekening?

 5. Wat betaal ik voor de NAP en hoe worden die kosten verwerkt?

 6. Waar zie ik mijn gekozen NAP-inleg?

 7. Moet ik elk jaar opnieuw een keuze maken?

 8. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

 9. Hoe zeker is de NAP? Is indexeren en korten ook van toepassing?

 10. Hoe werkt het beëindigen van de NAP?

 11. Wat gebeurt er met mijn NAP als ik kom te overlijden? Hoe geef ik toestemming voor een overlijdensuitkering NAP?

 12. Hoe zit het met NAP en belastingen?

 13. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

 14. Ik ben nieuw in dienst bij KLM. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

 15. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP en hoe wordt die berekend?

 16. Hoe ziet het proces van afkoop van de NAP eruit?

 17. Moet ik belasting betalen over mijn afgekochte NAP-aanspraken?

 18. Is het mogelijk om de NAP af te kopen en opnieuw te beginnen?

 19. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?
   

1. Wat is NAP?

De NAP (Netto Aanvullend Pensioen) is een netto aanvulling op uw reguliere bruto ouderdomspensioen. De NAP is uniek in Nederland en speciaal gemaakt voor het cabinepersoneel. Deelname aan de NAP-regeling is vrijwillig. De NAP is een pensioenregeling en geen spaar- of beleggingsrekening. Het is een combinatie van vrijwillig sparen, overlijdensdekking, rendementsgarantie en pensioenbestemming. Voor de NAP betaalt u premie; deze wordt ingehouden op uw netto salaris. De premie wordt na aftrek van kosten direct omgezet in aanspraken op een levenslange NAP-uitkering. De NAP keert een netto pensioen uit omdat er bij de opbouw van de pensioenaanspraken al belasting over is betaald. 

2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. De NAP kan gezien worden als een extra ‘bijspaar’-mogelijkheid. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

 • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
 • Wat denk ik later nodig te hebben?
 • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling dan voldoende? 

3. Wanneer kies ik voor de NAP? Wat is het verschil met een beleggingsrekening?

De aard van de NAP of een spaar- of beleggingsrekening verschilt. Met sparen of beleggen hebt u een eigen kapitaal. Bij de NAP wordt een levenslang pensioen voor u gekocht. De NAP kunt u volgens de huidige wetgeving wel tussentijds afkopen, maar het product is bedoeld om extra pensioen op te bouwen. Of u extra pensioen wilt opbouwen en hoeveel is een persoonlijke keuze. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

 • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
 • Wat denk ik later aan inkomen nodig te hebben?
 • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling dan voldoende? 

Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op Mijn Planner in MijnKLMPensioen. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

4. Wat is het rendement in de NAP-regeling? Is dit vergelijkbaar met een beleggingsrekening?

De NAP is in de basis een pensioenproduct en geen spaar- of beleggingsrekening. Met de premie kopen we na aftrek van kosten direct een levenslang NAP pensioen vanaf 60 jaar in. Het pensioenfonds gaat bij de inkoop van uw NAP uit van een rendement van 3,2% per jaar op uw ingelegde premie. De 3,2% is een vaste rekenrente. Mochten marktomstandigheden of wet- en regelgeving aanleiding geven om dit te wijzigen, dan wordt dit na raadpleging van het arbeidsvoorwaardelijk overleg gedaan.

Na ongeveer anderhalf jaar hebt u met het vaste rendement van 3,2% de kosten terugverdiend.

Gaat u met pensioen? Dan mag u kiezen of u uw NAP levenslang of liever tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) uitbetaald wilt krijgen. Ook kunt u het bedrag in één keer laten uitkeren op uw pensioendatum. In Mijn Planner MijnKLMPensioen kunt u precies zien hoeveel pensioen u voor uw premie krijgt. 

5. Wat betaal ik voor de NAP en hoe worden die kosten verwerkt?

Per 1 januari 2019 wijzigen de kosten voor iedereen die deelneemt aan de NAP. Of u nu al langer deelneemt of net instapt, dat maakt niet uit. U betaalt per ingelegde premie per maand één keer kosten. Van uw ingelegde premie verrekenen we eerst € 1,50 aan administratiekosten. Daarna gaat er nog 1,9% af voor toekomstige kosten. Dit zijn wettelijk noodzakelijke kosten om de NAP-regeling ook in de toekomst uit te kunnen (blijven) voeren. Van dit bedrag kopen wij maandelijks een levenslang ouderdomspensioen in dat ingaat als u 60 wordt. Lees ook het webbericht: Kosten Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP) wijzigen per 1 januari 2019. 

6. Waar zie ik mijn gekozen NAP-inleg?

In MijnKLMPensioen kunt u op de pagina’s 'Mijn Planner’ en ‘Mijn NAP’ zien welke keuze u hebt gemaakt en de hoogte van uw inleg wijzigen. Het standaard inlegpercentage is 2% van de NAP grondslag. U kunt via Mijn NAP ook uw andere NAP-keuzes doorgeven. Zoals het eenmalig opnieuw deelnemen aan de NAP als u niet meer deelneemt. Ook de NAP-overlijdensdekking regelt u via Mijn NAP. 

7. Moet ik elk jaar opnieuw een keuze maken?

Nee, dat is niet nodig. Wilt u uw gekozen premie-inleg van 2018 behouden in 2019? Dan hoeft u dat niet opnieuw aan ons te bevestigen. In MijnKLMPensioen kunt u op de pagina’s 'Mijn Planner’ en ‘Mijn NAP’ zien welke keuze u hebt gemaakt.

8. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en in Mijn Planner in MijnKLMPensioen kunt u in uw persoonlijke omgeving zien wat uw aanspraak is op levenslang NAP zoals die vanaf pensioendatum zou worden uitgekeerd. Let op: uw NAP- aanspraak is niet hetzelfde als de afkoopwaarde van de NAP. Evenmin is dit hetzelfde als de fiscale waarde van uw NAP.

9. Hoe zeker is de NAP? Is indexeren en korten ook van toepassing?

Uw NAP is net zoals pensioen in de basisregeling afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Is de financiële positie goed genoeg? Dan wordt uw NAP op dezelfde manier geïndexeerd als uw basispensioen. Heeft het pensioenfonds een langdurig tekort? Dan verlagen wij in het uiterste geval uw pensioen. De financiële positie en geldende marktrente kunnen van invloed zijn op de afkoopwaarde die het pensioenfonds kan uitkeren.

10. Hoe werkt het beëindigen van de NAP?

Het stopzetten van de premie of het afkopen van uw NAP-pensioen regelt u via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. In de tab 'Mijn Keuzes' kunt u uw deelname beëindigen. In geval van een voornemen tot afkoop ontvangt u van het fonds een offerte met de afkoopwaarde. Als u het betaalformulier dat bij de offerte hoort voor akkoord tekent en op tijd terugstuurt, keert het fonds de afkoopwaarde aan u uit. Uw persoonlijke opgave met de afkoopwaarde staat op MijnKLMPensioen.

11. Wat gebeurt er met mijn NAP als ik kom te overlijden? Hoe geef ik toestemming voor een overlijdensuitkering NAP?

De NAP-regeling heeft een overlijdensuitkering NAP. Dit betekent dat uw opgebouwde NAP in uw nalatenschap voor uw erfgenamen komt bij uw overlijden vóór uw pensioendatum. Van de Belastingdienst moet u wel toestemming aan het pensioenfonds geven om de NAP bij uw overlijden uit te keren. Geeft u geen toestemming? Dan vervallen uw NAP-aanspraken bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds. Toestemming voor de overlijdensuitkering NAP geeft u door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Overlijdt u nadat uw NAP-uitkering al is ingegaan? Dan geldt de overlijdensuitkering NAP niet. U kiest bij pensioeningang namelijk hoe u uw NAP wilt ontvangen: een tijdelijke maandelijkse uitkering tot uw AOW-leeftijd, een levenslange maandelijkse uitkering of een uitkering van de NAP in één keer. De eventuele waarde van de NAP die overblijft na uw overlijden komt terug in het fonds.

12. Hoe zit het met NAP en belastingen?

Omdat de NAP een netto pensioen is hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van de NAP bij uw belastingaangifte opgeven bij box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De fiscale waarde van uw NAP aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus ook niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

Als u wilt weten wat de afkoopwaarde is van uw NAP, kunt u MijnKLMPensioen raadplegen.   

13. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op premievrije voortzetting van de opbouw van NAP-aanspraken. Dit is niet meer van toepassing als u arbeidsongeschikt bent geworden na ziekte op of na 1 januari 2017. Als u tijdens de premievrije voortzetting ervoor kiest om de opgebouwde NAP-aanspraken af te kopen, is er daarna geen mogelijkheid meer tot hertoetreding tot de NAP-regeling. Lees meer bij Arbeidsongeschiktheid en de NAP

14. Ik ben nieuw in dienst bij KLM. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

Bij indiensttreding bent u automatisch deelnemer aan de NAP regeling. Wilt u niet deelnemen aan de NAP? Dan kunt u zich afmelden via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. 

15. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP en hoe wordt die berekend?

De afkoopwaarde van uw NAP-aanspraken is zichtbaar in MijnKLMPensioen: op het eerstvolgende afkoopmoment en op uw pensioendatum. Afkoop wordt berekend aan de hand van uw NAP-aanspraak en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hoe hoger uw NAP-aanspraak, hoe hoger de afkoopwaarde. De NAP-aanspraak wordt vermenigvuldigd met een afkoopfactor. Iemand van rond de dertig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 7, iemand van zestig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 18. Dit zijn factoren die horen bij een pensioenaanspraak die ingaat op 60 jaar (zoals de NAP). Zie voor informatie de bijlage van het NAP-reglement.

16. Hoe ziet het proces van afkoop van de NAP eruit?

Stap 1 - U geeft uw keuze voor beëindiging van uw deelname aan de NAP door via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer op uw netto salaris in.

17. Moet ik belasting betalen over mijn afgekochte NAP-pensioen?

Op de afkoopwaarde van uw NAP-pensioen wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vrijstelling uitkomt bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Ook als u de NAP niet afkoopt moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt iedere deelnemer jaarlijks een opgave van de fiscale waarde van het NAP in februari. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP. In de opgave staat de stand van de opgebouwde NAP niet.

18. Is het mogelijk om de NAP af te kopen en opnieuw te beginnen?

Kiest u er als actieve deelnemer voor uw deelname aan de NAP te beëindigen? Dan kunt u op een later moment (eenmalig) opnieuw deelnemen aan de NAP. Dit is mogelijk op twee momenten in het jaar, namelijk op 1 januari en 1 juli. Opnieuw deelnemen aan de NAP kunt u doorgeven via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Het verzoek moet minimaal drie maanden voor de gewenste begindatum bij het pensioenfonds bekend zijn. 

19. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.