Vragen over de NAP

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.

1. Wat is NAP?                                                                                                                                              

2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

3. Wat betaal ik voor de NAP en wat krijg ik ervoor terug?

4. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

5. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP?

6. Hoe zit het met NAP en belastingen?

7. Wat gaat er veranderen in de NAP vanaf 2015?

8. En wat wordt er van mij verwacht? Moet ik nog iets doen?

9. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde NAP als ik kom te overlijden?

10. Hoe weet ik wat ik moet kiezen en of de NAP gunstig voor mij is?

11. Hoe wordt de afkoopwaarde van NAP berekend?

12. Moet ik belasting betalen over afgekochte NAP-aanspraken?

13. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

14. Wanneer moet ik mijn besluit doorgeven als ik mijn NAP-aanspraken wil afkopen? 

15. Ik ben na 1 januari 2015 nieuw in dienst gekomen en toen was de NAP al vrijwillig. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

16. Is het mogelijk om de NAP af te kopen en opnieuw te beginnen?

17. Is het mogelijk om mijn NAP over te dragen naar mijn huidige pensioen polis? 

18. Wat gebeurt er met de NAP als ik opnieuw ga deelnemen en later arbeidsongeschikt word?

19. Hoe ziet het proces voor beëindiging van deelname aan de NAP eruit?

20. Wat gebeurt er met teveel betaalde NAP premie?

21. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?

 

1. Wat is NAP?

De NAP (Netto Aanvullend Pensioen) is een netto aanvulling op uw reguliere bruto ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2015 is de deelname aan de NAP-regeling vrijwillig. De NAP is een pensioenregeling en geen spaar- of beleggingsrekening. Voor de NAP betaalt u premie; deze wordt ingehouden op uw netto salaris. De premie wordt na aftrek van kosten direct omgezet in aanspraken op een levenslange NAP-uitkering. De NAP keert een netto pensioen uit omdat er bij de opbouw van de pensioenaanspraken al belasting over is betaald. 

2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. De NAP kan gezien worden als een extra ‘bijspaar’-mogelijkheid. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. Nu u een keuze hebt, kunt u zich dus afvragen of u wilt blijven bijsparen voor extra pensioen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
  • Wat denk ik later nodig te hebben?
  • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling dan voldoende? 

3. Wat betaal ik voor de NAP en wat krijg ik ervoor terug?

Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon en bedraagt 2% van de grondslag (13,96 x het maandsalaris inclusief de eventuele leeftijdstoeslag uitgaande van een volle productie). Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen. Ook kunt u het bedrag op uw pensioendatum in één keer laten uitkeren.

4. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op de pensioenplanner kunt u in uw persoonlijke omgeving zien wat uw aanspraak is op levenslang NAP zoals die vanaf pensioendatum zou worden uitgekeerd. Let op: uw NAP- aanspraak is niet hetzelfde als de afkoopwaarde van de NAP. Evenmin is dit hetzelfde als de fiscale waarde van uw NAP.

5. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP?

De afkoopwaarde van uw NAP-aanspraken is zichtbaar in MijnKLMPensioen. 

6. Hoe zit het met NAP en belastingen?

Omdat de NAP een netto pensioen is hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van de NAP bij uw belastingaangifte opgeven in Box 3 (‘inkomen uit sparen en beleggen’). De fiscale waarde van uw NAP aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus ook niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

Als u wilt weten wat de afkoopwaarde is van uw NAP, kunt u MijnKLMPensioen raadplegen.   

7. Wat is er veranderd in de NAP vanaf 2015?

Tot 1 januari 2015 was u als deelnemer aan de basisregeling (reglement 2008A en 2008B) het KLM-Cabinefonds automatisch ook deelnemer aan de NAP. Vanaf 1 januari 2015 is door overheidsmaatregelen deelname aan de NAP niet meer verplicht. Per 2 januari 2016 is er ook een overlijdensuitkeringsdekking aan de NAP toegevoegd voor alle deelnemers aan de pensioenregeling en gewezen deelnemers. Lees hier meer over bij vraag 9. 

Dit betekent dat u verschillende keuzes hebt met betrekking tot de NAP:

  1. U kunt op dezelfde wijze doorgaan met de NAP.
  2. U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP (beëindiging van uw deelname). U bouwt dan geen NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel bij het pensioenfonds staan.
    NB: deze NAP-aanspraken worden zolang u nog actieve deelnemer bij het fonds bent, jaarlijks voorwaardelijk geïndexeerd met de loonindex. Het bestuur bepaalt jaarlijks of en zo ja in welke mate er wordt geïndexeerd.
  3. Ook kunt u ervoor kiezen uw deelname te beëindigen en de opgebouwde NAP-aanspraken direct in één keer uit laten keren. Dit noemen wij afkopen. Een besluit tot afkoop betekent tevens een besluit tot beëindiging van uw deelname aan de NAP-regeling.

Het stopzetten van de premie of het afkopen van uw NAP aanspraken kunt u uiterlijk 2 maanden voor de beoogde datum van januari of juli schriftelijk melden aan het pensioenfonds. Gebruik dan het mutatieformulier NAP. U stuurt deze ingevuld en ondertekend naar Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, Postbus 123, 1180 AC, Amstelveen.

Een besluit tot beëindiging registreren wij per datum van binnenkomst bij het pensioenfonds. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. In geval van een voornemen tot afkoop ontvangt u van het fonds een offerte met de afkoopwaarde. Als u het betaalformulier dat bij de offerte hoort voor akkoord tekent en op tijd terugstuurt, keert het fonds de afkoopwaarde aan u uit. Uw persoonlijke opgave met de afkoopwaarde staat op MijnKLMPensioen.

Het formulier voor beëindiging/afkoop moet twee maanden voor de ingangsdatum zijn ontvangen:

  • Het verzoek tot beëindiging/afkoop per 1 januari moet uiterlijk op 1 november door het fonds zijn ontvangen.
  • Het verzoek tot beëindiging/afkoop per 1 juli moet uiterlijk op 1 mei door het fonds zijn ontvangen.

8. En wat wordt er van mij verwacht? Moet ik nog iets doen?

Of u iets moet doen met de NAP hangt af van uw keus om wel of geen deelnemer te blijven aan de NAP. In principe geldt dat als u niets doet er voor u ook niets verandert. U blijft dan maandelijks betalen voor de NAP en als u met pensioen gaat, mag u nog steeds kiezen hoe u de NAP uitbetaald wilt krijgen: in een keer, tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang.

Niet meer deelnemen aan NAP

Als u ervoor kiest uw deelname aan de NAP te beëindigen, heeft u keus uit één van onderstaande twee opties. Voor beide opties geldt dat u uw keus schriftelijk moet melden aan het pensioenfonds door het mutatieformulier NAP ondertekend te sturen naar Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, Postbus 123, 1180 AC, Amstelveen.

1.        U kunt stoppen met betalen van premie voor de NAP. U bouwt dan geen extra NAP meer op, maar de opgebouwde NAP-aanspraken laat u wel bij het pensioenfonds staan. En als u met pensioen gaat kunt u kiezen hoe u de NAP uitbetaald wilt krijgen: alsnog in één keer, tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang.

2.        De opgebouwde NAP-aanspraken afkopen en laten uitbetalen. Deze keus kunt u eveneens doorgeven via het door u ondertekende mutatieformulier NAP

9. Wat gebeurt er met mijn NAP als ik kom te overlijden?

De NAP-regeling heeft een overlijdensuitkering NAP. Dit betekent dat uw opgebouwde NAP in uw nalatenschap voor uw erfgenamen komt bij uw overlijden vóór uw pensioendatum. Van de Belastingdienst moet u wel toestemming aan het pensioenfonds geven om de NAP bij uw overlijden uit te keren. Geeft u geen toestemming? Dan vervallen uw NAP-aanspraken bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Overlijdt u nadat uw NAP-uitkering al is ingegaan? Dan geldt de overlijdensuitkering NAP niet. U kiest bij pensioeningang namelijk hoe u uw NAP wilt ontvangen: een tijdelijke maandelijkse uitkering tot uw AOW-leeftijd, een levenslange maandelijkse uitkering of een uitkering van de NAP in één keer.

10. Hoe weet ik wat ik moet kiezen en of de NAP gunstig voor mij is?

Of het gunstig voor u is om deelname aan het NAP voort te zetten hangt af van uw persoonlijke pensioensituatie.  Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op de pensioenplanner. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

Via Mijn KLM pensioen hebt u toegang tot de pensioenplanner. De pensioenplanner en de opgave met de afkoopwaarde van uw opgebouwde NAP, kunnen u helpen om een keuze te maken om wel/geen deelnemer te blijven aan de NAP-regeling.

11. Hoe wordt de afkoopwaarde van NAP berekend?

Afkoop wordt berekend aan de hand van uw NAP-aanspraak en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hoe hoger uw NAP-aanspraak, hoe hoger de afkoopwaarde. De NAP-aanspraak wordt vermenigvuldigd met een afkoopfactor. Iemand van rond de dertig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 7, iemand van zestig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 18. Dit zijn factoren die horen bij een pensioenaanspraak die ingaat op 60 jaar (zoals de NAP).

Rekenvoorbeeld:

Een deelnemer wil op 01-07-2016 haar NAP afkopen. Ze is dan 36 jaar en drie maanden oud.  Stel: ze heeft op dat moment een NAP opgebouwd van 126 euro en de afkoopfactor die bij deze leeftijd hoort is 8,6683. Dan is de afkoopwaarde € 126 x 8,6683 = € 1.092,21 netto.

12. Moet ik belasting betalen over mijn afgekochte NAP-aanspraken?

Op de afkoopwaarde van uw NAP-aanspraken wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven in Box 3 bij de belastingaangifte. Als u boven de vrijstelling voor Box 3 uitkomt bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Ook als u de NAP niet afkoopt moet u de waarde van de NAP opgeven in Box 3 bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt iedere deelnemer jaarlijks een opgave van de fiscale waarde van het NAP in februari. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP. In de opgave staat de stand van de opgebouwde NAP niet.

13. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op premievrije voortzetting van de opbouw van NAP-aanspraken. Als u tijdens die premievrije voortzetting ervoor kiest om de opgebouwde NAP-aanspraken af te kopen, is er daarna geen mogelijkheid meer tot hertoetreding tot de NAP-regeling. Lees meer bij Arbeidsongeschiktheid en de NAP.

14. Wanneer moet ik mijn besluit doorgeven als ik mijn NAP-aanspraken wil afkopen? 

In principe geldt dat u - binnen de huidige NAP voorwaarden- uw deelname aan de NAP op twee momenten kunt beëindigen: per 1 januari en per 1 juli van elk jaar.  Voorwaarde is wel dat u het pensioenfonds twee maanden van tevoren schriftelijk informeert over uw besluit.

U dient het mutatieformulier NAP te downloaden van de website en deze ingevuld en ondertekend te versturen aan het fonds. In geval van afkoop zal het fonds u daarna een offerte hiervoor toesturen. Als u het betaalformulier dat bij de offerte hoort voor akkoord tekent en op tijd terugstuurt, keert het fonds de afkoopwaarde aan u uit

NB:
Dus op grond van inzending van het mutatieformulier alleen zal er niet worden uitgekeerd.

15. Ik ben na 1 januari 2015 nieuw in dienst gekomen en toen was de NAP al vrijwillig. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

Bij indiensttreding bent u automatisch deelnemer aan de NAP regeling. Wilt u niet deelnemen aan de NAP? Dan kunt u zich hiervoor afmelden met het mutatieformulier dat u bij de startbrief hebt ontvangen.

16. Is het mogelijk om de NAP af te kopen en opnieuw te beginnen?

Kiest u er als actieve deelnemer voor uw deelname aan de NAP te beëindigen? Dan kunt u op een later moment (eenmalig) opnieuw deelnemen aan de NAP. Dit is mogelijk op twee momenten in het jaar, namelijk op 1 januari en 1 juli. Het verzoek moet minimaal twee maanden voor de gewenste begindatum bij het pensioenfonds bekend zijn. Ook hiervoor kunt het mutatieformulier NAP gebruiken.

Let op: raakt u arbeidsongeschikt binnen twee jaar nadat u opnieuw bent begonnen met de NAP? Dan wordt de opbouw van de NAP alleen voortgezet als uw arbeidsongeschiktheid niet te voorzien was op het moment dat u opnieuw bent begonnen met de NAP. Dit doet het pensioenfonds om onvoorziene risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

17. Is het mogelijk om mijn NAP over te dragen naar mijn huidige pensioen polis? Met andere woorden: is waardeoverdracht mogelijk? 

U kunt uw Netto Aanvullend Pensioen (NAP) niet overdragen naar uw bruto pensioenaanspraken en/of naar een andere pensioenuitvoerders. Dit komt omdat andere pensioenuitvoerders geen nettopensioen kennen. Vanaf uw pensioendatum kunt u de NAP gelijktijdig met uw bruto pensioen laten uitkeren. Over uw NAP wordt dan uiteraard geen belasting geheven. 

 18. Wat gebeurt er met de NAP als ik opnieuw ga deelnemen en later arbeidsongeschikt word?

Raakt u binnen twee jaar na de hertoetreding arbeidsongeschikt dan wordt de opbouw van uw NAP-aanspraken beëindigd, tenzij u, op grond van een medische verklaring kunt aantonen dat uw arbeidsongeschiktheid onvoorzien was op het moment dat u weer bent gaan deelnemen. Dit doet het pensioenfonds om onvoorziene risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Als u binnen twee jaar na hertoetreding arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u hierover persoonlijk meer informatie.

NB: de kosten voor een medische verklaring komen voor rekening van de deelnemer zelf.

19. Hoe ziet het proces voor beëindiging van deelname aan de NAP eruit?

Stap 1 - Uw verzoek moet voor 1 mei of 1 november door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt dan binnen drie weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Let op: Dit is nog niet de offerte en bevestigt de definitieve afkoop nog niet. Dit is een aankondiging dat u een offerte gaat ontvangen.

Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer op uw netto salaris in.

20. Wat gebeurt er met teveel betaalde NAP premie?

Er is geen te veel betaalde premie. Als u per 1 januari of 1 juli van een jaar stopt met de NAP, houdt KLM vanaf dat moment ook geen premie voor de NAP meer op uw netto salaris in. 

21. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop.  Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

Terug naar: alles over NAP