Vragen over de NAP

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de NAP. Staat uw vraag er niet tussen? Stel deze dan in de besloten Facebook groep Cabine Pensioenplein of neem contact op met de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30.

1. Wat is NAP?                                                                                                                                              

2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

3. Wat betaal ik voor de NAP en wat krijg ik ervoor terug?

4. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

5. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP?

6. Hoe zit het met NAP en belastingen?

7. Hoe werkt het beëindigen van de NAP?

8. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde NAP als ik kom te overlijden?

9. Hoe weet ik wat ik moet kiezen en of de NAP gunstig voor mij is?

10. Hoe wordt de afkoopwaarde van NAP berekend?

11. Moet ik belasting betalen over afgekochte NAP-aanspraken?

12. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

13. Wanneer moet ik mijn besluit doorgeven als ik mijn NAP-aanspraken wil afkopen? 

14. Ik ben nieuw in dienst bij KLM. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

15. Is het mogelijk om mijn NAP over te dragen naar mijn huidige pensioen polis? 

16. Wat gebeurt er met de NAP als ik opnieuw ga deelnemen en later arbeidsongeschikt word?

17. Hoe ziet het proces van de afkoop van de NAP eruit?

18. Wat gebeurt er met teveel betaalde NAP premie?

19. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?

 

1. Wat is NAP?

De NAP (Netto Aanvullend Pensioen) is een netto aanvulling op uw reguliere bruto ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2015 is de deelname aan de NAP-regeling vrijwillig. De NAP is een pensioenregeling en geen spaar- of beleggingsrekening. Voor de NAP betaalt u premie; deze wordt ingehouden op uw netto salaris. De premie wordt na aftrek van kosten direct omgezet in aanspraken op een levenslange NAP-uitkering. De NAP keert een netto pensioen uit omdat er bij de opbouw van de pensioenaanspraken al belasting over is betaald. 

2. Waarvoor is de NAP bedoeld?

De NAP is in 2006, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004, geïntroduceerd toen de pensioenleeftijd werd verhoogd van 56 naar 60 jaar. De NAP is bedoeld om extra pensioen op te bouwen om vóór de normpensioenleeftijd van 60 jaar met pensioen te kunnen gaan. De NAP kan gezien worden als een extra ‘bijspaar’-mogelijkheid. Tot 2015 was er sprake van een verplichte deelname aan de NAP-regeling. Vanaf 2015 is deelname vrijwillig. U bepaalt zelf of u extra pensioen wilt opbouwen. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn:

  • Hoe ziet mijn inkomen eruit als ik met pensioen ga?
  • Wat denk ik later nodig te hebben?
  • Is mijn pensioenopbouw in de basispensioenregeling dan voldoende? 

3. Wat betaal ik voor de NAP en wat krijg ik ervoor terug?

Voor de NAP betaalt u premie. De premie wordt ingehouden op uw netto loon en bedraagt vanaf 1 januari 2018 minimaal 1% van de NAP-grondslag (twaalf maal uw maandsalaris, plus eventuele leeftijdstoeslag, verhoogd met eindejaarsuitkering en vakantietoeslag) en maximaal uw volledige netto salaris. Nu is dat nog standaard 2% van uw NAP grondslag. Op het moment dat u met pensioen gaat mag u kiezen of u de NAP tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) of levenslang uitbetaald wilt krijgen. Ook kunt u het bedrag op uw pensioendatum in één keer laten uitkeren.

4. Waar zie ik hoeveel NAP ik heb opgebouwd?

Op uw Uniform Pensioenoverzicht en op de pensioenplanner kunt u in uw persoonlijke omgeving zien wat uw aanspraak is op levenslang NAP zoals die vanaf pensioendatum zou worden uitgekeerd. Let op: uw NAP- aanspraak is niet hetzelfde als de afkoopwaarde van de NAP. Evenmin is dit hetzelfde als de fiscale waarde van uw NAP.

5. Waar zie ik wat de afkoopwaarde is van mijn NAP?

De afkoopwaarde van uw NAP-aanspraken is zichtbaar in MijnKLMPensioen: op het eerstvolgende afkoopmoment en op uw pensioendatum.

6. Hoe zit het met NAP en belastingen?

Omdat de NAP een netto pensioen is hoeft u er op het moment van uitkeren geen loonbelasting over te betalen. Wel moet u de waarde van de NAP bij uw belastingaangifte opgeven bij box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). De fiscale waarde van uw NAP aanspraken vindt u op de opgave die u jaarlijks in februari ontvangt. De fiscale waarde van de NAP wordt op een andere manier berekend dan de afkoopwaarde en is bedoeld voor de belastingaangifte. De opgave met de fiscale waarde is dus ook niet geschikt als indicatie voor de afkoopwaarde van uw NAP.

Als u wilt weten wat de afkoopwaarde is van uw NAP, kunt u MijnKLMPensioen raadplegen.   

7. Hoe werkt het beëindigen van de NAP?

Het stopzetten van de premie of het afkopen van uw NAP aanspraken kunt u uiterlijk 3 maanden voor de beoogde datum van januari of juli schriftelijk melden aan het pensioenfonds. Gebruik dan het mutatieformulier NAP. U stuurt deze ingevuld en ondertekend naar Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel, Postbus 123, 1180 AC, Amstelveen.

Een besluit tot beëindiging registreren wij per datum van binnenkomst bij het pensioenfonds. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. In geval van een voornemen tot afkoop ontvangt u van het fonds een offerte met de afkoopwaarde. Als u het betaalformulier dat bij de offerte hoort voor akkoord tekent en op tijd terugstuurt, keert het fonds de afkoopwaarde aan u uit. Uw persoonlijke opgave met de afkoopwaarde staat op MijnKLMPensioen.

Het formulier voor beëindiging/afkoop moet twee maanden voor de ingangsdatum zijn ontvangen:

  • Het verzoek tot beëindiging/afkoop per 1 januari moet uiterlijk op 1 oktober door het fonds zijn ontvangen.
  • Het verzoek tot beëindiging/afkoop per 1 juli moet uiterlijk op 1 april door het fonds zijn ontvangen.

8. Wat gebeurt er met mijn NAP als ik kom te overlijden?

De NAP-regeling heeft een overlijdensuitkering NAP. Dit betekent dat uw opgebouwde NAP in uw nalatenschap voor uw erfgenamen komt bij uw overlijden vóór uw pensioendatum. Van de Belastingdienst moet u wel toestemming aan het pensioenfonds geven om de NAP bij uw overlijden uit te keren. Geeft u geen toestemming? Dan vervallen uw NAP-aanspraken bij uw overlijden vóór uw pensioendatum aan het pensioenfonds.

Overlijdt u nadat uw NAP-uitkering al is ingegaan? Dan geldt de overlijdensuitkering NAP niet. U kiest bij pensioeningang namelijk hoe u uw NAP wilt ontvangen: een tijdelijke maandelijkse uitkering tot uw AOW-leeftijd, een levenslange maandelijkse uitkering of een uitkering van de NAP in één keer. De eventuele waarde van de NAP die overblijft na uw overlijden komt terug in het fonds.

9. Hoe weet ik wat ik moet kiezen en of de NAP gunstig voor mij is?

Of het gunstig voor u is om deel te nemen aan het NAP en met welke premie-inleg hangt af van uw persoonlijke pensioensituatie.  Voor uw persoonlijke pensioensituatie kunt u kijken op de pensioenplanner. Daar vindt u ook uw opgebouwde NAP.

Via Mijn KLM pensioen hebt u toegang tot de pensioenplanner. De pensioenplanner en de opgave met de afkoopwaarde van uw opgebouwde NAP, kunnen u helpen om een keuze te maken om wel/geen deelnemer te blijven aan de NAP-regeling.

10. Hoe wordt de afkoopwaarde van NAP berekend?

Afkoop wordt berekend aan de hand van uw NAP-aanspraak en uw leeftijd op de afkoopdatum. Hoe hoger uw NAP-aanspraak, hoe hoger de afkoopwaarde. De NAP-aanspraak wordt vermenigvuldigd met een afkoopfactor. Iemand van rond de dertig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 7, iemand van zestig jaar heeft een afkoopfactor van ongeveer 18. Dit zijn factoren die horen bij een pensioenaanspraak die ingaat op 60 jaar (zoals de NAP). Zie voor informatie de bijlage van het NAP-reglement.

11. Moet ik belasting betalen over mijn afgekochte NAP-aanspraken?

Op de afkoopwaarde van uw NAP-aanspraken wordt geen loonbelasting meer ingehouden (het bedrag wordt netto uitgekeerd). De afkoopwaarde is na de afkoop ‘gewoon’ vermogen en dat moet u opgeven bij uw bezittingen bij de belastingaangifte. Als u boven de vrijstelling uitkomt bent u over het meerdere vermogensrendementsheffing verschuldigd.

Ook als u de NAP niet afkoopt moet u de waarde van de NAP opgeven bij de belastingaangifte. Daarom ontvangt iedere deelnemer jaarlijks een opgave van de fiscale waarde van het NAP in februari. Deze wordt anders berekend dan de afkoopwaarde van de NAP. In de opgave staat de stand van de opgebouwde NAP niet.

12. Wat zijn mijn keuzes als ik arbeidsongeschikt ben?

Bij arbeidsongeschiktheid hebt u recht op premievrije voortzetting van de opbouw van NAP-aanspraken. Dit is niet van toepassing als u arbeidsongeschikt bent geworden op of na 1 januari 2017. Als u tijdens die premievrije voortzetting ervoor kiest om de opgebouwde NAP-aanspraken af te kopen, is er daarna geen mogelijkheid meer tot hertoetreding tot de NAP-regeling. Lees meer bij Arbeidsongeschiktheid en de NAP.

13. Ik ben nieuw in dienst bij KLM. Ben ik nu deelnemer aan de NAP of niet?

Bij indiensttreding bent u automatisch deelnemer aan de NAP regeling. Wilt u niet deelnemen aan de NAP? Dan kunt u zich hiervoor afmelden met het formulier dat u bij de startbrief hebt ontvangen.

14. Is het mogelijk om de NAP af te kopen en opnieuw te beginnen?

Kiest u er als actieve deelnemer voor uw deelname aan de NAP te beëindigen? Dan kunt u op een later moment (eenmalig) opnieuw deelnemen aan de NAP. Dit is mogelijk op twee momenten in het jaar, namelijk op 1 januari en 1 juli. Het verzoek moet minimaal drie maanden voor de gewenste begindatum bij het pensioenfonds bekend zijn. Ook hiervoor kunt het mutatieformulier NAP gebruiken.

Let op: raakt u arbeidsongeschikt binnen twee jaar nadat u opnieuw bent begonnen met de NAP? Dan wordt de opbouw van de NAP alleen voortgezet als uw arbeidsongeschiktheid niet te voorzien was op het moment dat u opnieuw bent begonnen met de NAP. Dit doet het pensioenfonds om onvoorziene risico’s zoveel mogelijk te voorkomen.

15. Is het mogelijk om mijn NAP over te dragen naar mijn huidige pensioen polis? Met andere woorden: is waardeoverdracht mogelijk? 

U kunt uw Netto Aanvullend Pensioen (NAP) niet overdragen naar uw bruto pensioenaanspraken en/of naar een andere pensioenuitvoerders. Dit komt omdat andere pensioenuitvoerders geen netto pensioen kennen. Vanaf uw pensioendatum kunt u de NAP gelijktijdig met uw bruto pensioen laten uitkeren. Over uw NAP wordt dan uiteraard geen belasting geheven. 

 16. Wat gebeurt er met de NAP als ik opnieuw ga deelnemen en later arbeidsongeschikt word?

Raakt u binnen twee jaar na de hertoetreding arbeidsongeschikt dan wordt de opbouw van uw NAP-aanspraken beëindigd, tenzij u, op grond van een medische verklaring kunt aantonen dat uw arbeidsongeschiktheid onvoorzien was op het moment dat u weer bent gaan deelnemen. Dit doet het pensioenfonds om onvoorziene risico’s zoveel mogelijk te voorkomen. Als u binnen twee jaar na hertoetreding arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u hierover persoonlijk meer informatie.

NB: de kosten voor een medische verklaring komen voor rekening van de deelnemer zelf.

17. Hoe ziet het proces van afkoop van de NAP eruit?

Stap 1 - Uw verzoek moet voor 1 april of 1 oktober door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt dan binnen drie weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

Let op: Dit is nog niet de offerte en bevestigt de definitieve afkoop nog niet. Dit is een aankondiging dat u een offerte gaat ontvangen.

Stap 2 - U ontvangt een schriftelijke offerte met betaalformulier. Als u kiest voor afkoop, moet het originele, volledig ingevulde en ondertekende betaalformulier voor 1 januari of 1 juli door het fonds zijn ontvangen. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3 - Aan het einde van januari of juli ontvangt u de afkoopwaarde rechtstreeks van het fonds. Deze betaling loopt niet via KLM of uw KLM-salaris. KLM houdt per januari of juli geen NAP-premie meer op uw netto salaris in.

18. Wat gebeurt er met teveel betaalde NAP premie?

Er is geen te veel betaalde premie. Als u per 1 januari of 1 juli van een jaar stopt met de NAP, houdt KLM vanaf dat moment ook geen premie voor de NAP meer op uw netto salaris in. 

19. Stel dat KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, krijgen we dan wel onze NAP uitgekeerd?

Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop.  Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

Terug naar: alles over NAP