Wat voegt het pensioenfonds toe?

Als Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel willen we meerwaarde geven aan uw pensioen. Onze missie is de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij willen we de uitkering van een goed pensioen waarborgen, met zo veel mogelijk koopkrachtbehoud tegen acceptabele risico’s. Dat betekent dat u over voldoende inkomen voor uw oude dag beschikt en de juiste keuzes kunt maken voor uw pensioen.

Begin dit jaar hebben we onze toekomstvisie en -strategie vastgelegd in een strategiedocument en een strategiekaart. We hebben onze missie uitgewerkt en concreet gemaakt (zie figuur hieronder). 

We formuleerden drie strategische thema’s:

  •  kostenefficiëntie
  •  effectieve en efficiënte governance (wijze van bestuur)
  •  vernieuwing

Het onderzoek naar deze drie thema’s ronden we in 2016 af in een vervolgaanpak. Hieronder leggen we per thema uit wat er in 2015 al speelde.

Kostenefficiëntie

Voor de meerwaarde van het fonds voor de pensioenen van alle deelnemers is het belangrijk dat we onze kosten beheersen. In 2015 werden de volgende kosten gemaakt:

 

1. Uitvoeringskosten

2. Vermogensbeheerkosten

3. Transactiekosten

 

 

 

1. Uitvoeringskosten

Ons pensioenfonds maakt uitvoeringskosten voor de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het fonds. Deze kosten waren in 2015 in totaal € 2,8 miljoen. Dit is € 270 euro per deelnemer, wat bijna gelijk was aan 2014 (€ 267). De kosten waren hoger geweest als de nieuwe pensioenregeling in 2015 zou zijn ingevoerd. Op die nieuwe regeling is nu nog het wachten (zie ook het interview Toen, nu & straks met de bestuursleden).

2. Vermogensbeheerkosten
Voor ons vermogensbeheer maken we ook kosten. Deze bedroegen € 12,8 miljoen in 2015. Dat stond gelijk aan 0,51% van het belegd vermogen. In 2014 was dat nog 0,40%. Wat waren de oorzaken van deze stijging? Ten eerste moesten we meer beleggen in beleggingscategorieën die extra kosten met zich meebrachten. Daarnaast moet sinds 2015 een bewaarder (zogenoemde depositary) toezicht houden op de beleggingen. Ook dit betekent meer kosten. Ten derde werd de dollar meer waard vergeleken met de euro en de vergoedingen aan externe vermogensbeheerders zijn in dollars.

3. Transactiekosten
Verder betalen we bij beleggingen transactiekosten. Het ging om € 6,9 miljoen in 2015. Net als in 2014 was dat 0,27% van het belegd vermogen.

 

Effectieve en efficiënte governance

We zorgen er uiteraard voor dat de pensioenregeling voldoet aan alle wettelijke financiële eisen. In 2015 moest het fonds wijzigingen doorvoeren vanwege het wettelijke nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) en het fiscale kader. Deze wijzigingen hebben onder andere tot gevolg dat pensioenfondsen grotere buffers moeten aanhouden en met strengere indexatie-eisen te maken hebben. Ook leidde het tot een nieuwe dekkingsgraad – de beleidsdekkingsgraad – die voortaan leidend is bij het nemen van indexatiebesluiten. We kregen zes maanden de tijd voor het doorvoeren van de wijzigingen. Het is gelukt om alles op tijd af te krijgen. Ook waren we verplicht om voor 1 juli 2015 een nieuw herstelplan in te dienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van het nFTK. We dienden het in op 28 juni 2015. Kort daarna keurde DNB het goed.

 

 

Vernieuwing

Risicohouding & haalbaarheidstoets

Het fonds schenkt veel aandacht aan de risico’s rond de opbouw van pensioenen. We moesten voor 1 oktober 2015 onze risicohouding vastleggen in overleg met de arbeidsvoorwaardelijke partijen (KLM en vakverenigingen) en het verantwoordingsorgaan. Deze risicohouding geeft aan in hoeverre het pensioenfonds en zijn belanghebbenden risico’s willen lopen bij de pensioenuitvoering. Jaarlijks toetst het pensioenfonds in hoeverre de risico’s in lijn zijn met de ambities van het pensioenfonds. Dit wordt de haalbaarheidstoets genoemd. Met andere woorden, hoe staat het pensioenfonds ervoor en behalen we met het huidige beleid nog steeds het gewenste pensioenresultaat (waardevast pensioen) over een heel lange periode. Daarbij houdt het pensioenfonds rekening met een evenwichtige afweging van de belangen van verschillende generaties.

Integraal risicomanagement

Ook passen we integraal risicomanagement toe volgens regels van DNB. Hierbij ontwikkelen we eerst een risicostrategie, waarna we de risico’s identificeren en bepalen welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te beheersen. We voeren die maatregelen uit en bewaken de risico’s. Deze stappen doorloopt het pensioenfonds voortdurend. Ook heeft het fonds een risico & controlecommissie (RCC), die over risico’s aan het bestuur rapporteert. Het pensioenfonds scherpte het risicomanagement aan in 2015. Zo verbeterden we onder andere de methode om het inflatierisico te beperken.

Digitale communicatie

We vinden het tot slot belangrijk u zo goed mogelijk inzicht te geven in uw pensioensituatie. Niet alleen over de hoogte van het pensioen, maar ook over de pensioenrisico’s en de gevolgen van uw (loopbaan)keuzes. We schenken daarbij nu veel aandacht aan digitale communicatie. In 2015 gingen we verder met de ontwikkeling van het digitale deelnemersportal MijnKLMPensioen en onze sociale media. Dat laatste leidde tot een verdubbeling van het aantal leden van de Facebookgroep Cabine Pensioenplein. Inmiddels staat de teller op ruim 2.700 leden. Ook de digitale nieuwsbrief is populair. Het aantal abonnees verdubbelde bijna van 2.948 eind 2014 naar 5.799 in december 2015.

Wilt u meer informatie over het jaar 2015? Lees dan ons jaarverslag.